Általános Szerződési Feltételek

A jelen általános szerződési feltételek szabályozzák a 01-06-784685 cégjegyzékszámú ARCHI-MED Tervezési és Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (1136 Budapest, Raoul Wallenberg utca 2. 3. em. 1.) mint szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) és a fogyasztó közötti szerződéses viszonyt.

A szolgáltató adatai:

Cégnév: ARCHI-MED Tervezési és Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság
Cégjegyzékszám: 01-06-784685
Székhely: 1136 Budapest, Raoul Wallenberg utca 2. 3. em. 1.
Adószám: 24528689-2-41

 

A szerződéskötés technikai lépései, a szerződés hozzáférhetősége és nyelve, az adatbeviteli hibák javítása

 1. A fogyasztó a szerződés megkötésére irányuló nyilatkozatát a szolgáltató honlapján a termék kiválasztásával és a választás megerősítésével küldi el a szolgáltatónak. A szolgáltató a szerződés megkötésére irányuló fogyasztói nyilatkozatot a fogyasztó által megadott elektronikus levélcímre küldött üzenetben, továbbá a vásárlási felületen megjelenítve haladéktalanul visszaigazolja. A visszaigazolás bármelyikének a fogyasztó számára történő hozzáférhetővé válásával beáll a fogyasztó ajánlati kötöttsége.
 2. A szolgáltató és a fogyasztó közötti szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, de a szolgáltató a szerződés megkötésének lépéseit elektronikus adatbázisban rögzíti. A fogyasztó számára a szerződés adatait a visszaigazolás tartalmazza.
 3. A szerződési nyilatkozat elküldését megelőzően a szolgáltató rendszere lehetővé teszi a fogyasztó által rögzítendő adatok ellenőrzését és javítását.
 4. A szerződés magyar nyelven jön létre.

 

A teljesítés feltételei, így különösen a fizetésről, a fuvarozásról és a teljesítési határidőről, valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról

 1. A megrendelt terméket a szolgáltató vagy megbízottja a megrendeléskor vállalt szállítási határidőn belül a fogyasztó által megadott kézbesítési címre szállítja. Ha a címzett a címen nem tartózkodik, a szolgáltató vagy megbízottja a kézbesítés megkísérléséről írásbeli értesítést hagy.
 2. A megrendelt termék ellenértékét a megrendeléskor a fogyasztó által vállalt fizetési mód alkalmazásával kell kifizetni.
 3. A szolgáltató a fogyasztói panaszokat a honlapján elérhető címen, elektronikus levélcímen és (telefonos ügyfélszolgálat esetén) telefonon kezeli.

 

A fogyasztót megillető elállás joga

 1. A fogyasztó a termék általa vagy az általa megjelölt személy által történt átvételétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül elállhat a szerződéstől.
 2. Az elállási jogot a jelen általános szerződési feltételek 1. számú melléklete szerinti nyilatkozat-minta alkalmazásával, vagy erre vonatkozó egyértelmű, alakszerűséghez nem kötött nyilatkozattal lehet gyakorolni. Az elállásról való tudomásszerzést a szolgáltató köteles a fogyasztó által megadott elektronikus levélcímre haladéktalanul visszaigazolni.
 3. Elállás esetén a termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, ha a termék postai küldeményként nem küldhető vissza.
 4. A szolgáltató a fogyasztó szabályszerű elállása esetén az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül téríti vissza a termék ellenértékét és a szolgáltató teljesítésével összefüggésben a fogyasztónál felmerült egyéb költségeket a fogyasztó által megjelölt módon.

 

Kellék- és termékszavatosság, ügyfélszolgálat, jótállás

 1. A kellék- és termékszavatosságra vonatkozó tájékoztatást a jelen általános szerződési feltételek 2. számú melléklete tartalmazza.
 2. Az ügyfélszolgálat elérhetősége: …
 3. A szolgáltatót jótállási kötelezettség nem terheli.
 4. A fogyasztó a panaszával a szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testülethez (Budapesti Békéltető Testület, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., telefon: 06 (1) 488 21 31, fax: 06 (1) 488 21 86, email: bekelteto.testulet@bkik.hu) fordulhat.
 5. A szolgáltató nem tartozik magatartási kódex hatálya alá.

 

Az Általános Szerződési Feltételek módosítása

A szolgáltató fenntartja magának a jelen általános szerződési feltételek egyoldalú módosításának jogát, amely módosítás a hatályba lépését követően megkötött egyedi szerződésekre irányadó.

Hatályos: 2015. február 12.

   1. számú melléklet

Elállási nyilatkozat-minta

Címzett: ARCHI-MED Bt. (1136 Budapest, Raoul Wallenberg utca 2. 3. em. 1.)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szerződéskötés időpontja: ……………………………..

Az átvétel időpontja: ……………………………..

A fogyasztó(k) neve: ………………………………………………………

A fogyasztó(k) címe: ………………………………………………………

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

…………………………………………………………………………………………

Kelt: …………………………………………………

   1. számú mellékket

Tájékoztatás a kellék- és termékszavatosságról

   1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az ARCHI-MED Bt. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az ARCHI-MED Bt. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

   1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.